GÖYNÜCEK İLÇESİ
 
GÖYNÜCEK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
 
 
Göynücek Ilısu Köyü (Kuyma Mahallesi) ve Pempeli Köyü içme suyu İkmal İnş.
 
 
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18.maddesine göre Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.
 
                       
 
İhale Kayıt Numarası:
 
:
 
2017/8
 
1- İdarenin
 
a) Adı
 
:
 
Göynücek Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
b) Adresi
 
:
 
Hükümet Konağı Kat:2 GÖYNÜCEK
 
c) Telefon ve faks numarası
 
:
 
0 506 811 50 05 Gürkan CİNBEK Birlik Saymanı
 
d) Elektronik posta adresi (varsa)
 
:
 
gorky_05@hotmail.com
 
2- İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
 
:
 
İçme Suyu İkmal İnşaatı işi 61 kalem iş
 
b) Yapılacağı yer
 
:
 
Göynücek İlçesi Ilısu-Kuyma Mahallesi ve Pempeli Köyleri
 
c) İşe başlama tarihi
 
:
 
Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
d) İşin süresi
 
:
 
Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
 
a) Adı
 
:
 
Ilısu Köyü (Kuyma Mahallesi) ve Pempeli Köyü içme suyu İkmal İnş.
 
b)Yapılacağı yer
 
:
 
Göynücek Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 
c) Tarihi ve saati
 
:
 
03 MAYIS 2017 Çarşamba günü günü Saat 10:00'da
 
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
 
 
1- İkamet ve Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 
 
 
2- Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 
a-      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
b-     Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile    kayıtlı olduğuna dair belge.
 
 
 
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 
b-      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
 
 
 
 
4- İhalelere Katılmaktan yasaklı olmadığına dair Taahhütname  28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 
a-      İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
 
 
 
5-     Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
 
 
 
6-      Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya dekont, makbuz vb, ( Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması. Nakit yatırılacak teminatlar Birliğin Ziraat Bankasındaki 13925045-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.)
 
 
 
7-      Noter   tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Vekaleten İhaleye katılma halinde.
 
 
 
8-      İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi, Ortaklık yoksa bulunmadığına dair taahhütname
 
 
 
9-      İş deneyim Belgesi
 
 
 
a- İsteklinin, son onbeş yıl yurt içinde kamu kurumlarından sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100’ü oranında ihale  konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi . İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.
 
 
 
     b-Bu ihalede benzer iş olarak, İçme Kullanma Suyu, içme suyu tesisi ve depo onarım işi ve Kanalizasyon İşleri ile Yağmurlama Sulama Tesisi yapımı işleri  kabul edilecektir.
 
     
 
     c- İhale konusu iş veya işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimarlık, inş. Teknikeri/ Teknisyeni
 
 
 
 
 
10-  Teknik Personel Taahhüdü: Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.
 
 
 
Adet
 
Pozizyonu
 
Mesleki Ünvanı
 
Mesleki Özellikleri
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
Şantiye Şefi
 
 
 
İnşaat Müh.  Jeoloji Müh.  Mimarlık, inş. Teknikeri/ Teknisyeni
 
 
 
En az 3 yıl deneyimli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
11-   Makine Taahhüdü: Aşağıda belirtilen makinaların sahibi olduğunu gösteren noter onaylı demirbaş defteri veya ihale uhdesinde kaldığı taktirde bu makinaları bulunduracağına dair taahhütnamesi,
 
 
 
Adet Makine adı
Kazıyıcı,
 
Betoniyer,
 
 Kamyon
 
Eksvaratör
 
Su tankı
 
 
 
 
 
12-    İhale dökümanı (dosyası) alındı Belgesi: İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Göynücek  Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı odasında görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin Göynücek  T.C. Halk Bankası 1654-0700001 (İban: TR69 0001 2001 6540 0007 0000 01)  nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) (İptal edilen  ihalede dosya alan firmalara idare tarafından hazırlanan yeni dosyalar ücretsiz olarak verilecektir.)
 
 
 
 
 
13-  Ticaret Sicil Gazetesi
 
 
 
 
 
Diğer Hususular :
 
 
 
1- İhale Başvuru dosyası ihale günü saat 10:00’a kadar verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. İhale Açık İhale Usulü ile yapılacağından isteklilerin şahsen katılımı gerekmektedir.
 
2- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idare teslim edecek olup, ihale sonucu,  ihale uhdesinde kalan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
 
3- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
4- İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilirler ve iş alt yükleniciye yaptırılamaz.
 
 
 
DOSYA SIRALAMASI ve İSTENEN BELGELER
 
1-İkamet Adres Beyanı belgesi
 
2-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
 
3-İmza beyannamesi ve İmza Sirküleri
 
4- İhaleye Katılma yasaklı olmadığına dair   taahhütname
 
5-Teklif Mektubu
 
6-Geçici teminat belgesi
 
7- Vekâletse İmza beyanı
 
 
 
8-İş Ortaklığı beyanı (Varsa)
 
9-İş deneyim belgesi
 
10-Personel Taahhüt Bildirimi
 
11-Makine bulundurma Taahhüdü
 
12-Dosya Alındı Belgesi
 
13- Ticaret Sicil Gazetesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan DOĞAN
 
Kaymakam
 
Birlik Başkanı