İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Arif CANSARAN
Göynücek İlçe Nüfus Müdürü

 

Kurum Adı

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Müdürü

Arif CANSARAN

 

Nüfus Müdürü

1

 Personel Durumu

V.H.K.İ

2

 

Yrd. Hizmetli

1

Personel Bilgileri

Adı/Soyadı

Unvanı

Telefon

Hasan KARAKAYA

V.H.K.İ

0 358 615 22 89

Ahmet KAVAK

V.H.K.İ

0 358 615 22 89

Reyhan KARAÇOBAN

Yrd. Hizmetli

0 358 615 22 89

 

Kuruluş Amacı

(Misyon)

 

Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel durum sicilinde meydana gelecek nüfus olaylarının doğru bir şekilde kaydedilmesini,

 Kayıtlara esas dayanak belgelerinin düzenli bir şekilde saklanması ve korunmasını,

 Bireylerin ihtiyaç duyduklarında bu bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

 

Kuruluş Hedefi

(Vizyon)

 

Mesleki ve sosyal dayanışma içerisinde, sevgi ve saygıyı esas alan, çağdaş bir hizmet sunma anlayışını benimseyen, sürekli sorgulayan, şeffaf, hesap verebilir, örnek ve sevilen bir kurum olmak,

Yapılacak teknolojik değişimler ile bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları bürokratik güçlükleri kolaylaştırmak,

Yeni kimlik kartının tüm işlemlerde kullanılmasını sağlayarak tek adımda hizmet kalitesini oluşturmak.

Araç Durumu

-

 

Bina Durumu

Hükümet Konağı

Bina Alanı

   

Açık Adres

Hükümet Konağı Cumhuriyet Mah. Ş. İsmail Kara Cad. Kat:2 05900 Göynücek/Amasya

Web sitesi

-

E-mail

goynucek05@nvi.gov.tr

Telefon

0 358 615 22 89

Fax

0 358 615 22 89

 


 


 

 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek, 

Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek, 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek, 

Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,

Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak, 

Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, 

Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenlemek,

Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

Temel Değerler

Hizmet almaya gelen tüm bireyleri güler yüzle karşılamak, taleplerini dikkatlice dinlemek, yapılacak işlemler konusunda doğru yönlendirmek ve kaliteli bir hizmet sunmak, 

Doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelerinden ayrılmamak, tertipli, düzenli ve temiz olmak,

Hizmet almaya gelen tüm bireylere eşit muamele yapmak, kesinlikle dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmamak,

Yaşlılarımıza, engelli bireylere, hastalara, şehit yakınlarına ve gazilerimize öncelik vermek, işlemlerini bizzat takip edip sonuçlandırmak, mümkün ise hizmeti bulundukları yere götürmek,

Karar alma sürecinde tüm personelin düşüncelerine yer vermek, sürece katılımlarını sağlamak, 

Görevimiz dahilinde hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişilere ait gizli bilgileri açıklamamak ve üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesini engellemek,

Görevimizle ilgili bilgi birikimimizi günün koşullarına ve mevzuat değişikliklerine göre güncellemek, konusunda uzman ve aynı zamanda entelektüel bir çalışan olmak,

İşlemlerimizin süreç ve sonuç aşamalarında ilgilisine bilgi vermek ve yapılan tüm işlemlerin takibi hususunda sorumluluk duymak,

Tüm işlemleri azami olarak hizmet standartları tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak.

Önemli Bilgiler

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. (NHK/m.15/1-2)

Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez. (NHK/m.46/1)

Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. (NHK/m.51/1)

Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. (NHK/m.22/2)

Nüfus cüzdanı, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince ve yurt dışında dış temsilciliklerce kişilerin kendilerine, ergin olmayanların veli, vasi veya resmî vekillik belgesi ibraz edenlere verilir. (NHK/m.41/4)

NHK:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu